Search   Tel : 09133255487      info@pershy.ir
 
کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی
صفحه اصلیصفحه اصلی کیسه آب گرم پرشیکیسه آب گرم پرشی قیمت کیسه آب گرمقیمت کیسه آب گرم درباره کیسه آب گرمدرباره کیسه آب گرم زیرشاخه  اخبار و مقالهاخبار و مقاله تماس با ماتماس با ما


كیسه آب گرم و اثر آن در تسكین درد بیماران مبتلا به كمردرد حاد

شماره خبر : 74    انتشار : 1398/2/30    ساعت : 16:48
درد کمر یکی از شایع‌ ترین بیماری‌های انسانی می‌باشد كه اکثر بزرگسالان یک بار در طول عمر آن را تجربه می‌كنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی استفاده از كیسه آب گرم در تسكین درد بیماران مبتلا به كمردرد حاد انجام گرفت.

روش‌ها : این مطالعه کار آزمایی بالینی بر روی بیماران محدوده سنی 20 تا 50 سال انجام گرفت. در این مطالعه 60 نفر بیمار مبتلا به کمر درد حاد به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند که از این تعداد دو نفر به دلیل انصراف از ادامه درمان از مطالعه ما خارج شدند. در نهایت تست بر روی 58 بیمار كه پس از همسان‌سازی به طور تصادفی در دو گروه ( مداخله تحت درمان با کیسه آب گرم به همراه درمان روتین ( داروی ناپروکسن ) و گروه كنترل تنها تحت درمان روتین ( ناپروكسن ) قرار گرفتند، انجام شد.

کلیه بیماران در روزهای اول، سوم، هشتم و پانزدهم معاینه و درد بیماران بر اساس پرسش‌نامه درد مک گیل ارزیابی و ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم افزار 17 SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی، تی‌زوج، آنالیز واریانس و مجذور كای دو در سطح معنی‌داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: در این مطالعه 52٪ بیماران زن و 48٪ مرد با میانگین سنی 34 سال بودند. یافته‌ها نشان داد شدت درد در معاینه روز 15 در مقایسه با روزهای 7 و 3 در گروه تحت درمان با كیسه آب گرم به طور معنی‌داری كمتر از گروه کنترل بود (02/0≥P). میانگین نمره درد كلی در معاینه روز اول و روز پانزدهم در گروه مداخله 70/12 و 75/0و در گروه كنترل96/12 و 58/5 بود.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که استفاده مداوم از كیسه آب گرم به همراه داروهای مسكن در مقایسه با مصرف مسكن‌ها به تنهایی خیلی بیشتر می‌تواند موجب تسكین درد در بیمارانی که از کمردرد حاد رنج می‌برند، شود.

 
     

نظرات کاربران :

 
نام  : *  
نظرات : *

(حداکثر 700 کارکتر)

  
تعداد کارکتر تايپ شده :