Search   Tel : 09133255487      info@pershy.ir
 
کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی کیسه آب گرم ، کيسه آبگرم ، کیف آب گرم پرشی
صفحه اصلیصفحه اصلی کیسه آب گرم پرشیکیسه آب گرم پرشی قیمت کیسه آب گرمقیمت کیسه آب گرم درباره کیسه آب گرمدرباره کیسه آب گرم زیرشاخه  اخبار و مقالهاخبار و مقاله تماس با ماتماس با ما


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اثرگذاری کاهش درد با ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم

شماره خبر : 75    انتشار : 1398/4/12    ساعت : 12:08
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮ دﺳﺘﺎن / دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ / ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391 / 81 - 72

ﮐﻤﺮدرد ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و در 75 % ﺑﯿﻤﺎران درد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺴﮑﯿﻦ و در 25 % آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ﻋﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﮐﻤﺮ درد ﻫﺮﻧﯽ دﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رﯾﺸﮥ ﻋﺼﺐ و دردی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه ای L5 - L4 و L5 – S1 ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف ، سی تی اسکن و ام آر آی ﻣﺴﺠﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ در اﻓﺮاد زﯾﺮ 45 ﺳﺎل ﮐﻤﺮ درد ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ دﭼﺎر آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 11 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮدرد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﺻﺮف ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻓﺮاد و ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ درد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﯾﺴﺘﺎدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ، در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ، ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس زا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﺮ درد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

یکی از علل درد کمر هرنی دیسک می باشد که اکثر مردم دنیا درد ناشی از آن را حداقل یکبار تجربه می کنند.
روش های دارویی و غیردارویی متعددی برای تسکین کمردرد از جمله روش های فیزیوتراپی ( کیسه آب گرم و مادون قرمز و غیره ) وجود دارند. لذا در این پژوهش تاثیر کیسه آب گرم و اشعه مادون قرمز بر درد ناشی از هرنی دیسک کمری مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها : در این مطالعه تجربی 60 بیمار مبتلا به هرنی دیسک کمری انتخاب و شدت درد با استفاده از مقیاس عددی 10 قسمتی و طول مدت درد آن ها بر حسب دقیقه اندازه گیری و ثبت گردید. سپس نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه 30 نفری (گروه مادون قرمز و گروه کیسه آب گرم) تقسیم شده و طی یک ماه هفته ای سه جلسه مداخله انجام شد و هر بار بعد از مداخله شدت درد و طول مدت درد در هر دو گروه اندازه گیری شده و در پایان داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

نتایج : نتایج نشان داد که میانگین شدت درد و طول مدت درد به ترتیب در گروه مادون قرمز (65.67±8.33 دقیقه) و بعد از مداخله به ترتیب به (44.33±5.60 دقیقه) کاهش و در گروه کیسه آب گرم (hot pack) شدت درد و طول مدت درد قبل از مداخله بترتیب (81±8.6 دقیقه) و بعد از مداخله به ترتیب به (50.33±5.60 دقیقه) کاهش یافت. اثرات مادون قرمز و کیسه آب گرم بعد از مداخله مساوی ولی طول مدت درد در گروه مادون قرمز بعد از مداخله بیشتر کاهش یافت.

نتیجه گیری :

با توجه به اثربخش اشعه مادون قرمز و گرمای ناشی از آن و کیسه آب گرم پیشنهاد می گردد بیماران سرپایی از آن بعنوان یک روش غیردارویی که اثرات مضر داروها را ندارد برای تسکین درد استفاده نمایند و چون کیسه آب گرم گرمای مرطوب تولید می کند بیماران احساس بهتری نسبت به استفاده از آن نیز دارند.


ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮﻧﯽ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮی از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺮ درد ﺑﻮده ﮐﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﯽ ( ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم ) ﯾﺎ ﻋﻤﻘﯽ ( اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﺎﺗﺮﻣﯽ ﺑﺎﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ را از ﻣﺤﯿﻂ دور ﮐﺮده و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻬﺒﻮد مبخشد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺶ ﮐﻼژﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺴﻮج ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮرج و ﻫﻤﮑﺎران ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت درد کمر ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﯾﻦ ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﻮﮔﺎ و ورزش و آﻣﻮزش ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺮ درد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﭽﺎرد ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 80 % ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 30 % ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ یابد. روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺎژ و ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻋﻤﻘﯽ ، درد ﮐﻤﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 
     

نظرات کاربران :

 
نام  : *  
نظرات : *

(حداکثر 700 کارکتر)

  
تعداد کارکتر تايپ شده :